Технології, методи, засоби навчанн - Педагогічна бібліографія

^ Технології, методи, засоби навчанн

 1. Березенська Л. І. Автентичний текст- основа формування соціокультурної компетенції учнів загальноосвітньої школи /Л. І. Березенська, О. С. Гуманкова, О. І. Козловська //Вісник Житомирського педагогічного університету / М-во освіти і науки України, Житомирський державний педагогічний університет ім. І. Франка. - Житомир, 2004. - Вип. 17. -С. 9-11.

 2. Білоброва Ю. О. Міжпредметна інтеграція змісту та проблеми методики викладання гуманітарних дисциплін у школі/ Ю. О. Білоброва //Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики. – Київ: НПУ, 2004. – Вип. 2 (12). – С. 112-115.

 3. Біляковська О. Порівняльний аналіз традиційного і модульного підходів навчання у ЗНЗ /О. Біляковська //Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: збірник наукових праць/Ред. кол. Н. Ф. Федорова (гол. ред. ) та інші. -К. :Інститут Реклами, 2004. -С. 21-24.

 4. Білялова Л. Р. Комп’ютерна система для навчання читання/ Л. Р. Білялова//Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 2: Комп’ютерно-орієнтовні системи навчання: До 170-річного ювілею. – К. : НПУ, 2004. – С. 272-279

 5. Білянін Г. І. Логіко-дидактичний аналіз навчального матеріалу модуля/ Г. І. Білянін //Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : зб. наук. пр. – К.: НПУ , 2004. -Т. 46. -С. 3-11

 6. Бондар С. П. Модернізація навчального процесу в умовах реформування шкільної освіти/ С. П. Бондар //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – К.: НПУ,2004.-Вип.1.-С. 16-28

 7. Бодрова Т. Факторно-критеріальна модель самокорекції процесу засвоєння знань/ Т. Бодрова //Рідна школа. – 2004. – N9. – С. 9-12

 8. Бригадир М. Вітакультурні орієнтири творення соціально-психологічних проектів організаційних форм навчання/ М. Бригадир //Інститут експериментальних систем освіти ( Науково-дослідний): Інформаційний бюлетень. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 4. – С. 17-18

 9. Броннікова С. М. Визначення категорій стилів навчання як засіб підвищення ефективності застосування інтерактивних методів/С. М.Броннікова //Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. -Луганськ, 2004. -№ № 9. -(77). -С. 142-147.

 10. Букатов В. М. Педагогічні таїнства дидактичних ігор/ В. М. Букатов. – К., 2004.-128 с. (Бібліотека „Шкільного світу”).

 11. Василенко Т. Я. Педагогічний аналіз циклу навчально-виховного процесу/ Т. Я. Василенко //Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – К.:НПУ, 2004. -Вип. 1. -С. 28-31

 12. Годкевич Л. Інтерактивні технології / Л. Годкевич //Завуч. – 2004. - №6. – С. 9-12

 13. Гончарова И. В. Индивидуальный подход к развитию творческой личности школьника через систему коррекционных эвристических упражнений / И. В. Гончарова, О. Л. Кокотов //Дидактика математики: Проблеми і дослідження: міжнар. зб. наук. робіт.-Донецьк: ТЕАН,2004.-Вип. 22.-С.106-111

 14. ГореєваВ. М. Педагогічна техніка як засіб оптимізації педагогічного впливу/ В. М. Гореєва //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики. – К.: НПУ , 2004. – Вип. 2 (12). – С. 25-28

 15. Готуємось до нового навчального року: Спецвипуск/ Голов. ред. В. Зоц. – К.: Перше вересня, 2004. – 96 с. - (Завуч: Газета. . . ; № 19 (205), липень 2004). – (Шкільний світ).

 16. Грищенко О. А. Інноваційні технології в освітньому просторі/ О. А. Грищенко //Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин , 2004. - № 3. - С. 101-104.

 17. Гузій Н. В. Педагогічний професіоналізм: Історико-методологічні та теоретичні аспекти / Н. В. Гузій; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. – 243 с.

 18. Гуревич Р. С. Інформатизація навчального закладу /Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія //Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2004. -Вип. 10. -С. 10-14.

 19. Гуревич Р. С. Понятійно-термінологічний апарат інформаційних технологій в освіті // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. пр. /МОН України. АПН України. НТУ „Харківський політехнічний інститут”; за ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського. -Х. , 2004. -Вип. 4(8). -С. 132-137.

 20. Дейніченко Т. І. Технологія організації педагогічної підтримки з метою диференціації навчання в умовах групової роботи учнів/ Т. І. Дейніченко// Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Педагогіка та психологі. -Х. , 2004. -Вип. 26, ч. 1. -С. 65-74.

 21. Дивовижний світ гри: Досвідом організації сюжетно-рольових та дидактичних ігор, роботи з патріотичного виховання діляться наші читачі/ Голов. ред. П. Г. Катунін, Ред. О. Й. Ковалевська. – К. : Допоможи дитині, 2004. – 120 с. – (Бібліотечка вихователя дитячого садка; квітень, 7-8’04).

 22. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: навч.посібник/ І. М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с. – (Альма-матер).

 23. Дідук Г. Концепт-положення інноваційних педагогічних технологій у навчально-освітньому просторі України/ Г. Дідук //Наукові записки. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2004. - № 5. - С. 174-181

 24. Добридень А. Використання педагогічних технологій у процесі формування навичок самоосвіти у старшокласників/ А. Добридень //Рідна школа. – 2004. – N12. – С. 6-7.

 25. Дурманенко Є. А. Конфлікти в педагогічному процесі / Є. А. Дурманенко; Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк: Вежа, 2004. – 287 с.

 26. Євсєєва О. В. Система діяльнісно орієнтованих навчальних завдань та її результативність/ О. В. Євсєєва //Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. – Ніжин , 2004. - № 3. – С. 151-154

 27. Жук І. В. Проблеми співпраці сучасної математичної освіти в середній та вищій школах/ І. В. Жук //Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукраїнська наук. -практич. конференція, присвячена 170-річниці НПУ ім. М. П. Драгоманова, 125-й річниці з дня народження проф. О. М. Астряба, 70-й річниці фіз. -мат. Фак-ту: Тези доповідей (6 жовтня 2004 р. ).-К.:НПУ,2004.-С. 60-62

 28. Загадка – це гімнастика для розуму/ Голов. ред. П. Г. Катунін, Ред. О. Й. Ковалевська. – К.: Допоможи дитині, 2004. – 118 с. – (Бібліотечка вихователя дитячого садка; травень, 9-10’ 04).

 29. Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: зб. наук. пр. / Ін-т засобів навчання АПН України; За ред. В. Ю. Бикова, Ю. О. Жука. – К.:Атіка, 2004. – 240 с. - (Діти України). -Із змісту: Інформаційний освітній портал „Діти України”/ В. Ю. Биков, Ю. О. Жук, Н. Т. Задорожня, Т. В. Кузнецова, О. В. Овчарук. -Сучасні підходи та принципи побудови порталів/ В. Ю. Биков, Н. Т. Задорожня, Т. Г. Омельченко. Інформаційне наповнення порталу „Діти України”/ Т. В. Кузнецова, А. В. Кульченко, Ю. А. Лабжинський, О. В. Овчарук, Т. Г. Омельченко.- Програмне забезпечення порталу „Діти України”/ Н. Т. Задорожня, К. Л. Валь. -Педагогічний потенціал комп’ютерно орієнтованих систем навчання математики/ М.І.Жалдак. -Інформаційний та психолого-педагогічний дослідницький потенціал освітнього порталу „Діти України”/ Д. Б. Рождественська. Тенденції розвитку та використання інформаційних технологій у контексті формування освітнього середовища/ М. П. Шишкіна. Модель інтерактивної розв’язувальної системи/ В. Ю. Биков.-Дослідження динамічних властивостей інтерактивної розв’язувальної системи/ В. Ю. Биков. Застосування інформаційних технологій та їх вплив на результати навчально-виховного процесу в дошкільних закладах/ Г. П. Лаврентьєва, С. М. Іванова. -Вивчення фізики з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій/ О. О. Жук. -Проблеми формування інформаційного середовища навчального закладу/ Ю. О. Жук, О. І. Вольневич. -Педагогічні програмні засоби як ринковий продукт/ Ю. О. Жук, О. М. Соколюк. -Розвиток компетентнісного підходу у контексті інноваційних процесів розвитку освіти у країнах світу/ О. В. Овчарук. -Дистанційна освіта у європейських країнах та США у контексті розвитку інноваційних технологій/ О. В. Овчарук. -Сучасні тенденції розвитку змісту освіти в зарубіжних країнах в умовах поступу інформаційного суспільства/ О. В. Овчарук. -Теоретико-методичні особливості використання сучасних комп’ютерно орієнтованих засобів навчання із загальної фізики/ В. П. Сергієнко, М. I. Шут. Метод обгрунтування використання результа­тів оцінювання навчальних досягнень/ Ю. М. Богачков. Досвід і напрями діяльності інформаційної освітянської мережі ЮНЕСКО для розвитку освітніх процесів України/ О. О. Гриценчук. -Інформаційне забезпечення сучасної освіти в діяльності міжнародних європейських організацій/ І. Д. Малицька. -Процес реформування в галузі обов’язкової освіти в країнах Європи/ І. Д. Малицька. Основи комп’ютерної грамотності в спеціальній школі/ З. О. Мотилькова. -Розвиток лексичного запасу дошкільників з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій/ І. А. Саннікова. -Реалізація діяльнісного підходу при комп’ютерному навчанні в умовах оновлення мовної освіти в Україні/ Н. В. Сороко. -Розвиток медіа освіти у Великобританії/ Ю. Ю. Чернявська.

 30. Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки /МОН України. -Херсон, 2004. -Вип. 36. - Дорошенко Ю. О. Основні напрямки розвитку інформаційно-навчального середовища /Ю. О. Дорошенко, 18-28. - Кузьменко В. В. Міжпредметні зв’язки як засіб формування в учнів наукової картини світу в історії педагогічної думки /В. В. Кузьменко, с. 35-39. Кнорр Н. В. Науково-методичне забезпечення педагогічного процесу ліцею /Н. В. Кнорр, с. 96-100. - Юзбашева Г. С. Роль учителя й учня у діалоговій формі спілкування /Г. С. Юзбашева С. 314-318.

 31. Зіняков Г. А. Педагогічні технології і вчитель /Г. А. Зіняков//Управління школою. -2004. -N30(78). -С. 24

 32. Златогорский М. Л. Применение компьютерных стереоиллюстраций в учебном процессе М.Л.Златогорский, С.М.Златогорский, Е. Ю.Тополова //Январские педагогические чтения: Современные образовательные технологии. – Симферополь, 2004. – С. 22-25

 33. Іванчук М. Г. Інтеграція як наукова категорія/ М. Г. Іванчук //Педагогіка і психологія. – 2004. – N2. – С. 23-31

 34. Інноваційні пошуки в сучасній освіті: посібник/ Центр. Ін-т післядимлом. Пед. освіти АПН України; За ред. Л. І. Даниленко, В. Ф. Паламарчук. – К.: Логос , 2004. – 220 с. -Із змісту. : Післядипломна педагогічна освіта України у контексті світового розвитку/ В. В. Олійник. Психологічний аспект реформування системи післядипломної освіти України/ В. А. Семиченко. Педагогічна позиція як предмет наукового осмислення/ І. Д. Бех. Системний підхід до організації науково-методичної роботи/ В. І. Пуцов. Системні особливості освітнього середовища як об’єкт інформатизації/ Ю. О. Жук. Управління процесом здійснення інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти: теорія і практика/ Л. І. Даниленко. Інноваційний пошук нових технологій навчання/ В. І. Сафіулін. Закономірності навчання і розвитку учнів/ В. Ф. Паламарчук. Як працювати в сучасному інформаційному просторі?/ О. В. Барановська. Дидактичні та методичні засади групової навчальної діяльності школярів/ О. Г. Ярошенко. Уроки літератури у 5-му класі/ Т. К. Дмитренко. Урок української літератури у 8-му класі на тему: „Роль відчуття роду, належності до своєї нації у вихованні особистості” / Л. Г. Шабаєва. Методичні засади навчання іноземних мов у гімназії/ Л. Д. Сластунова. Роль особистісно-орієнтованих технологій у формуванні системних знань учнів у галузі суспільних дисциплін/ Ю. Б. Малієнко. Природничі дисципліни в процесі переходу на особистісно-орієнтований рівень/ В. М. Юрик. Бинарний урок з географії та світової літератури в 10-му класі на тему: „Франція в минулому і сучасна”/ М. С. Антонович, Л. Г. Шабаєва. Застосування групової діяльності школярів на практичних заняттях з географії/ Л. А. Покась. Урок-конференція, присвячений Дню Дніпра/ Н. М. Бурцева, О. Б. Голощук, С. Ю. Ткаченко. Творчий портрет учителя/Т. В. Коршевнюк. Інсценований урок-гра у 8-му класі на тему „Плечові вироби, їх види. Основні тенденції моди. Підготовка та вибір моделі швейного виробу для виготовлення своїми руками”/ Н. М. Осадча. Урок з інформатики на тему „Електронна пошта в глобальній мережі Інтернет”/ І. M. Круглова. Інтелектуально-інформаційний розвиток учнів/ Г. М. Перевозникова. Учитель – учні – батьки – трикутник співробітництва/ А. М. Кириченко. Барановська О. В. Як працювати в сучасному інформаційному просторі?/ О. В. Барановська

 35. Інтерактивні технології //Завуч . – 2004. - №30. – С. 1-8/вкладка

 36. Кадемія М. Використання інформаційних технологій в особистісно-професійній діагностиці учнівської молоді /М. Кадемія, О. Лящ //Педагогіка і психологія професійної освіти /Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Львівський науково-практичний центр. Національний університет „Львівська політехніка”. -Львів, 2004. -№4. -С. 56-65.

 37. Качан Т. М. Діалог як засіб педагогічного спілкування/ Т.М.Качан //Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. – Ніжин , 2004. - № 3. – С. 217-218.

 38. Комар О. Інтерактивні технології – технології співпраці/ О. Комар//Початкова школа. -2004. -N9. -С. 5-8.

 39. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: Світовий досвід та українські перспективи: (Бібліотека з освітньої політики): колективна монографія. – К.: К. І. С, 2004. -Із змісту: Локшина О. І. Моніторинг рівнів досягнень компетентностей: інноваційні підходи/ О. І. Локшина, с. 26-33. . ; Бібік Н. М. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування/ Н. М. Бібік, с. 47-52; Овчарук О. В. Результати емпіричних досліджень серед педагогічної громадськості щодо перспектив запровадження компетентнісного підходу до вітчизняного змісту освіти/ О. В. Овчарук , с. 59-65; Овчарук О. В. Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири міжнародної спільноти/ О. В. Овчарук, с. 6-15; Паращенко Л. І. Технологія формування ключових компетентностей у старшокласників: практичні підходи/ Л. І. Паращенко, с. 73-85; Перелік ключових компетентностей, визначений українськими педагогами: (За матеріалами дискусій, організованих в рамках проекту ПРООН „Освітня політика та освіта „рівний – рівному”, 2004 р. ), с. 86-92; Пометун О. І. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного підходу в українській освіті/ О. І. Пометун , с. 66-72; Пометун О. І. Практика реалізації компетентнісного підходу в суспільствознавчих дисциплінах/ О. І. Пометун, Г. О. Фрейман, с. 105-108; Приклади завдань, для перевірки математичної грамотності: (російською мовою), 109-111; Реалізація компетентнісного підходу в 5 класі, с. 93-102; Савченко О. Я. Уміння вчитися як ключова компетентність загальної середньої освіти/ О. Я. Савченко, с. 34-46; Трубачева С. Е. Практика реалізації компетентнісного підходу в природничих дисциплінах/ С. Е. Трубачева , с. 103-104; Трубачева С. Е. Умови реалізації компетентісного підходу в навчальному процесі/ С. Е. Трубачева, с. 53-58.

 40. Коновець С. Можливості освітніх технологій у розвитку креативності учнівської молоді /С. Коновець //Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: зб. наук. пр. /Ред. кол. Н. Ф. Федорова (гол. ред. ) та інші. -К. :Інститут Реклами, 2004. -С. 39-44.

 41. Костін Я. Інноваційний аналіз програмово-методичного забезпечення модульно-розвивального навчання/ Я. Костін //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. -Тернопіль, 2004. -№ 6’2004. -С. 3-8.

 42. Костін Я. Програмово-методичне забезпечення модульно-розвивального навчання як інноваційна система / Я. Костін //Рідна школа. – 2004. – N11. – С. 11-15

 43. Кушнірчук В. Й. Деякі аспекти особистісно орієнтованої системи навчання/ В. Й. Кушнірчук, Л. В. Кушнірчук //Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукраїнська наук. -практич. конференція, присвячена 170-річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125-й річниці з дня народження проф. О. М. Астряба, 70-й річниці фіз. -мат. Фак-ту: Тези доповідей (6 жовтня 2004 р. ). – К.: НПУ , 2004. – С. 94-96

 44. Левицький В. Застосування модульно-рейтингової системи навчання/ В. Левицький //Освіта: технікуми, коледжі. – 2004. – N4. – С. 35-37.

 45. Лещук С. О. Навчально-інформаційне середовище як засіб організації пізнавальної діяльності учнів/ С. О. Лещук //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 2: Комп’ютерно-орієнтовні системи навчання: До 170-річного ювілею. – К. : НПУ, 2004. – С. 305-313.

 46. Лукаш В. Результативність формування евристичних навичок і умінь юних техніків/ В. Лукаш //Рідна школа. – 2004. – N9. – С. 51-52.

 47. Лунячек В. Інформатизація загальної середньої освіти України: необхідність зміни пріоритетів /В. Лунячек//Директор школи, ліцею, гімназії. - 2004. – N4. - С. 50-52.

 48. Мадзигон В. Н. Продуктивная педагогика: Политехнические основы соединения обучения с производительным трудом / В. Н. Мадзигон; Академія пед. наук Украины. -К: Вересень, 2004. – 324 с.

 49. Малієнко Ю. Б. Роль особистісно-орієнтованих технологій у формуванні системних знань. – К. : Логос , 2004. – С. 116-119

 50. Межейнікова Л. С. Про визначення поняття активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання / Л. С. Межейнікова //Дидактика математики: Проблеми і дослідження: зб.наук. робіт. – Донецьк: ТЕАН, 2004. – Вип. 22. – С. 94-99

 51. Михальчук Н. О. Використання екзистенцій них моделей у шкільному навчанні /Н. О. Михальчук //Вісник Житомирського педагогічного університету / М-во освіти і науки України, Житомирський державний педагогічний університет ім. І. Франка. - Житомир, 2004. - Вип. 17. -С. 48-52.

 52. Модернізація освітнього процесу в ліцеї економічного профілю: наук.-метод. посібник/ Фінансовий ліцей м. Києва; За ред. Л. І. Даниленко, Ю. В. Шукевича. – К. : Логос , 2004. – 130 с.

 53. Мурій Б. Алгоритм поетапного навчання розв’язування вимірювально-діагностичних задач/ Б.Мурій //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім.В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2004. - № 3. – С. 82-87

 54. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету /МОН України. -Ізмаїл, 2004. -Вип. 16. Спецвипуск. -196 с. -Із змісту:Житєньова Н. В. Роль інформаційних технологій у формуванні пізнавальних інтересів школярів /Н. В. Житєньова, с. 139-142. -Кравчук О. В. Стан підготовки вчителів до застосування інформаційних технологій у початкових класах/ О. В. Кравчук, с. 142-146. Шустакова Т. Б. Проблема пізнавальної самостійності школярів в умовах інформатизації освіти/Т. Б. Шустакова, 160-163.

 55. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. Вип. 1/ М-во освіти і науки України, НПУ ім. . М. П. Драгоманова; Редкол. В. П. Андрущенко, В. І. Бондар, С. В. Страшко. – Київ: НПУ , 2004. – 173 с. –Із змісту. : Болонський вектор української педагогічної освіти/ В. П. Андрущенко. Проблеми інтеграції дидактичних знань у сучасній педагогіці вищої школи/ В. І. Бондар. Модернізація навчального процесу в умовах реформування шкільної освіти/ С. П. Бондар. Педагогічний аналіз циклу навчально-виховного процесу/ Т. Я. Василенко. Класифікація факторів успішності педагогічного процесу/ Ю. І. Камінський. Підвищення якості навчання у початковій школі на основі інтеграції природничих та філологічних предметів/ О. С. Ясинська. Образотворча діяльність і підготовка дітей до школи/ В. Є. Григоренко. Проблема технологічної готовності майбутнього вчителя початкової школи/ Л. В. Коваль. Формування вмінь вибирати та конструювати методи навчання як системотвірний елемент дидактичної підготовки вчителя початкової школи/ І. В. Колеснікова. Перспективність і наступність в організації образотворчої діяльності дітей старшого дошкільного віку і молодших школярів/ Г. В. Сухорукова. Мотивационный аспект управления учебно-познавательной деятельностью студентов в процессе профессиональной подготовки/ И. М. Шилова. До проблеми підготовки вчителя іноземної мови в період реформування освіти/ Л. Я. Зеня, А. О. Зеня. Духовно-гуманістичний зміст поняття педагогічної культури в теоретичній спадщині В. О. Сухомлинського/ О. Г. Кучерявий. Розвиток творчих здібностей учнів у процесі поглибленого вивчення курсу інформатики/ О. Ю. Ніколаєнко. Педагогічні аспекти професійної підготовки студентів до навчання дошкільників основним рухам/ С. А. Петренко. Ідеал вчителя початкової школи: історичний аспект/ О. Степанюк. До питання про гуманістичні засади педагогічних поглядів О. Кониського/ І. С. Турчина. Комплексний підхід у корекційній роботі з подолання та попередження труднощів засвоєння писемного мовлення школярів із тяжкими вадами мовлення/ Н. В. Чередніченко. Сучасні стратегії якісної підготовки педагогічних кадрів/ Ю. В. Ковальчук. Формування соціокультурної компетенції у студентів початкового етапу педагогічного ВНЗ на матеріалі англомовної поезії/ Т. М. Колодько. Специфіка професійно орієнтованих проблемних завдань у дидактичній підготовці вчителя початкової школи/ А. П. Лозенко. Естетика художнього образу – опора у навчанні студентів умінню художнього аналізу творів декоративного мистецтва/ Л. В. Плазовська. Психолого-педагогічні умови підготовки студентів природничих факультетів вузів до організації позакласної роботи школярів/ Т. С. Іваха. Напрями творчої праці вчителя іноземної мови/ В. М. Махінов. Культура професійно зорієнтованого мовлення як соціально-педагогічна проблема/ В. М. Момот. Формування особистості майбутніх педагогів у контексті нової парадигми освіти/ Н. В. Самойленко. Структура екологічної свідомості студентів педвузу/ М. В. Хроленко. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до створення і використання навчальних презентацій/ О. І. Шиман. Деякі аспекти соціально-політичних та філософських поглядів М. П. Драгоманова/ А. Герасимчук. Формування світоглядної позиції майбутнього вчителя в процесі вивчення світової художньої культури/ Н. В. Кучерова. Ознайомлення учнів з основами голографії в школі/ А. В. Баштовий. Проблема підготовки педагогічних кадрів на основі принципу високої духовності/ С. Ю. Чеврій.

 56. Нові технології навчання: наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України, Наук. -метод. центр вищ. освіти. – К., 2004. – Вип. 37. - 243 с. –Із змісту. : Досвід використання віртуальних технологій для моделювання лабораторних робіт/ В. В. Шостак, А. С. Григор’єв, М. І. Пилипчук. Теоретичні основи графічної діяльності студентів у вищій школі/ О. М. Джеджула. Вища освіта: зміна парадигми/ З. С. Сейдаметова, В. А. Темненко. Досвід викладання графічних дисциплін/ Є. В. Гавров. Особливості організації навчального процесу у вищих навчальних закладах/ Л. І. Лелик, Л. Є. Сухомлін. Роль ігрових технологій навчання у професійному розвитку студентів/ В. Ю. Стрельніков. Соціокультурний практикум як пропедевтика культуротворчої діяльності майбутнього фахівця/ О. І. Жорнова. Соціокультурний практикум: до питання добору та пред’явлення завдань студентам ВНЗ/ О. І. Жорнова. Актуальні питання вдосконалення системи військового виховання у Збройних Силах України/ С. О. Кубіцький, Д. В. Миценко. Формування вмінь розв’язувати педагогічні задачі/ Ю. М. Кравченко. Самостійна робота студентів вищих навчальних закладів як важливий елемент сучасної підготовки фахівців/ І. І. Драч. Педагогічна майстерність викладача у сучасній педагогічній технології/ Л. Г. Кайдалова. Вдосконалюємо менеджмент якості освітянської системи/ О. Г. Величко, С. Й. Пінчук. Підсумковий контроль умінь професійно орієнтованого читання англійською мовою в немовному вищому навчальному закладі/ Т. І. Кушнарьова. Навчання підприємництву як інновація сучасної освіти/ Н. М. Дюканова. Організація практичної підготовки студентів у магістратурі/ В. В. Стешенко. Про стан екологічної підготовки студентів у технічному вузі/ Л. І. Білик. Гендерні тенденції сучасної освіти в Україні/ С. П. Юдіна. Основні аспекти проектування робочих зошитів з біології та хімії для студентів вищих навчальних закладів I – II рівнів акредитації/ О. В. Молчанюк. Питання культури спілкування в контексті духовного становлення особистості старшокласника/ Р. А. Шулигіна. Культурне дозвілля школярів: з погляду на проблему/ Н. М. Флегонтова. Особливості процесу відновлення у гандболістів (жінок і чоловіків) після участі в змаганнях/ Л. Б. Биковська. Практична реалізація дистанційної форми навчання/ В. С. Спічка. Психолого-педагогічні аспекти методики викладання інформатики в сьомому класі шкіл із кримськотатарською мовою навчання/ С. М. Сейдаметова. Організаційно-методичні проблеми підготовки і використання тестових контрольних завдань з комп’ютерних дисциплін/ Г. О. Козлакова. Методологічні і теоретичні проблеми формування в учнів та студентів наукової картини світу/ Р. І. Антонюк. Особливості формування професійної культури майбутніх менеджерів у економічному університеті/ Г. Копил. Ресурси народної педагогіки у вихованні тендерної рівності/ Т. В. Смирнова. Туристська освіта в соціокультурному середовищі/ Н. А. Фоменко. Модель готовності викладача до виховної роботи зі студентською молоддю у вищому навчальному закладі/ Л. В. Мороз.

 57. Нові технології навчання: наук.-метод. зб./ М-во освіти і науки України, Наук. -метод. центр вищ. Освіти; Голов. Ред. В. О. Зайчук. – Київ, 2004. – Вип. 38. - 213 с. - Із змісту: Актуальні питання навчання іноземної мови у системі заочної та дистанційної освіти/ О. М. Акмалдінова, О. О. Письменна. Про методи врахування результатів поточної успішності в підсумковій оцінці знань (вітчизняний та зарубіжний досвід)/ А. П. Наливайко. Виховний вплив у процесі навчальних занять у вищій військовій школі/ І. О. Хорєв. Виявлення та діагностування проблемних ситуацій державного управління – важливий чинник регіонального розвитку України/ С. В. Бутівщенко. Методичні відтінки навчання основам геометрії/ І. Г. Ленчук, А. Ц. Франовський. Геометрія гіперболічного параболоїда/ С. П. Семенець. Контроль остаточних знань учнів з креслення/ Є. В. Гавров. Проблеми застосування тестів при вивченні іноземної мови/ Н. М. Дюканова. До питання організації обліку, оцінювання і контролю знань студентів з математики у вищих навчальних закладах освіти I-II рівнів акредитації / М. О. Курик. Мета і завдання хімічної освіти в контексті інтегрованого підходу/ О. П. Мітрясова. Вплив світових культурно-інтеграційних процесів на спосіб життя сучасної молоді та завдання закладів освіти/ С. О. Свириденко. Науково-педагогічні основи соціально-педагогічної реабілітації вихованців інтернатних закладів/ Л. В. Канішевська. Формування творчої особистості курсанта: синергетичний аспект/ А. М. Машталір. Деякі аспекти формування у студентів наукових понять (на прикладі лекційної презентації змісту поняття „Формування особистості учня”)/ О. Жорнова. Інтерпретація педагогічного процесу у вищій школі з позицій соціокультурної діяльності/ О. І. Жорнова. Навчальний процес у вищому навчальному закладі як об’єкт акмеологічного дослідження/ І. І. Драч. Авторська програма спецкурсу „Інструментарій педагогічної діяльності: графічні засоби навчання” та методичні поради щодо її впровадження/ С. П. Параскевич. Комплекс тренувально-контролюючих засобів вивчення іноземної мови студентами економічних спеціальностей/ М. І. Смирнова. Соціально-психологічний тренінг у формі ділової гри – ефективна технологія навчання у вищій школі/ В. Ю. Стрельніков. Функціональні особливості втоми у гандболістів (жінок і чоловіків) під час змагань/ Л. Б. Биковська. Жіноча молодь в умовах ринкової економіки/ О. Ю. Удалова. Деякі особливості фізичного виховання студентів, віднесених до спеціальної медичної групи/ О. З. Леонов. Історичні традиції освітньої системи Франції/ Н. С. Журавська.

 58. Олексенко В. М. Моделювання діяльності викладача при дистанційній формі навчання/ В. М. Олексенко //Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. – К.: Логос, 2004. – Т. 44. – С. 101-110.

 59. Олексюк В. П. Створення та використання Internet-серверів у навчальному процесі/ В. П. Олексюк//Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 2: Комп’ютерно-орієнтовні системи навчання: До 170-річного ювілею. – К.: НПУ, 2004. – С. 313-320

 60. Олексюк О. Є. Теоретичні основи методу проектів як педагогічної технології /О. Є. Олексюк //Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П.Могили.. Педагогічні науки. -Миколаїв, 2004. - Т. 36, вип. 23.-С. 45-49.

 61. Олійник О. Про трактування поняття „педагогічна технологія”/ О. Олійник //Рідна школа. - 2004. - N2. - С. 16-18.

 62. Освітні технології: навч. -метод. посіб. /О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін. ; за ред. О. М. Пєхоти. -К. :А. С. К. , 2004. -256 с.

 63. Основні інноваційні технології у процесі викладання навчальних дисциплін:Зб. наук. -метод. пр. /Житомир. держ. ун-т ім. . І. Франка; Редкол. :О. А. Дубасенюк (відп. ред. ) та ін. -Житомир: ЖДУ ім. . І. Франка, 2004. -260 с.

 64. Островерхова Н. М. Аналіз уроку: Концепції, методики, технології: Спецвипуск/ Н. М. Островерхова. – Київ: Перше вересня, 2004. – 128 с. – (Директор школи: Газета. . . ; № 25-26 (313-314), липень 2004). – (Шкільний світ).

 65. Паламарчук В. Ф. Закономірності навчання і розвитку учнів: (аспект взаємозв’язку)/ В. Ф. Паламарчук //Інноваційні пошуки в сучасній освіті: Посібник. – Київ: Логос , 2004. – С. 64-73

 66. Палихата Е. Мисленнєтворчий аспект процесу формування усного діалогічного мовлення учнів основної школи/ Е. Палихата //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка: научное издание. – Тернопіль, 2004. - № 6’2004. – С. 159-165

 67. Парфілова С. Л. Керування пізнавальною діяльністю учнів в умовах проблемного навчання/ С. Л. Парфілова //Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики: научное издание. – Київ: НПУ , 2004. – Вип. 1(11) . – С. 282-289

 68. Пасічник Ю. А. Проблеми створення електронного підручника/ Ю. А. Пасічник, В. Ф. Заболотний //Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: Матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції: Присвячується 170-й річниці НПУ ім. М. П. Драгоманова, 70-й річниці фіз. -мат. фак-ту. – К., 2004. – С. 18

 69. Пацалюк О. Форми, методи та засоби на початку 20 століття/ О. Пацалюк //Рідна школа. – 2004. – N9. – С. 53-56

 70. Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр. /АПН України, Інститут педагогіки і психології професійної освіти. -К. , 2004. -Вип. 1. -225 с. -Із змісту: Кисільова В. П. До проблеми організації наукових досліджень ліцеїстів /В. П. Кисільова, с. 35-41. - Клопов Р. В. Основні поняття новітніх інформаційних технологій /Р. В. Клопов, с. 42-50.

 71. Педагогічні науки: збірник наукових праць Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. -Суми, 2004. -Ч. 1. -544 с. -Із змісту: Грищенко Т. О. Евристична бесіда: суть, структура, дидактичні умови ефективності/Т. О. Грищенко, с. 186-193. - Лазарєва О. М. Розв”язання творчих задач як спосіб формування креативної особистості /О. М. Лазарєва, с. 214-220.

 72. Педагогічні технології: теорія та практика: курс лекцій /Авт. кол. : М. О. Герасименко та ін. ; за ред. М. В. Гриньова. -Полтава:АСМІ, 2004. -179 с.

 73. Перевозникова Г. М. Інтелектуально-інформаційний розвиток учнів/ Г.М.Перевозникова //Інноваційні пошуки в сучасній освіті: посібник. – К.: Логос, 2004. -С. 187-194

 74. Пилипчук В. В. Проектування і реалізація педагогічних технологій/ В. В. Пилипчук //Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин , 2004. - № 3. - С. 96-100.

 75. Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології: Інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти/ І. П. Підласий; М-во освіти і науки України.-К.: Слово, 2004.-616 с.

 76. Підручна З. Класифікація вправ для розвитку усного мовлення/ З. Підручна //Наукові записки. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2004. - № 5’2004. – С. 116-120

 77. Побірченко Н. Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій/ Н. Побірченко, Г. Коберник //Початкова школа. – 2004. – N10. – С. 8-10

 78. Поліщук Г. Екскурсійний метод навчання/ Г. Поліщук //Рідна школа. – 2004. – N9. – С. 58-60

 79. Пометун О. Активні й інтерактивні методи навчання: до питання про диференціацію понять/ О. Пометун //Шлях освіти. – 2004. – N3. – С. 10-15

 80. Пометун О. Інтерактивні методи навчання/ О. Пометун //Історія в школах України. – 2004. -N4. - С. 39

 81. Про внесення змін до Комплексної програми забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін: Постанова КМ від 13 грудня 2004 р. № 1639 //Офіційний вісник України. -2004. -№ 50. -С39.

 82. Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ МОН України від 20 липня 2004 р. № 601; Положення… // Офіційний вісник України. -2004. -№36. -С. 233-240.

 83. Про затвердження Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ МОН України від 2 червня 2004р. № 433; Положення… // Офіційний вісник України. -2004. -№ 25. -С. 121.

 84. Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотворчому процесі: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Терноп. держ. техн. ун-т та ін. ; Відп. ред. Т. І. Рибак. -Тернопіль, 2004. - 530 с. - Із змісту: Метин Д. Интеграция мультимедийных технологий в учебный процесс /Д. Метин, с. 242-245. –Удовица Н. В. Проблемное обучение как метод развития способностей учащихся /Н. В. Удовица, с. 440-443. - Чаплюк С. Г. Активні форми і методи навчання – один із шляхів удосконалення педагогічного процесу у технічному ліцеї міста Тернополя /С. Г. Чаплюк, Н. Ю. Білоус, с. 498-502.

 85. Пуханова Л. С. Застосування елементів інформаційних технологій як засіб інтенсифікації навчального процесу/ Л. С. Пуханова //Дидактика математики: Проблеми і дослідження: міжнар. збірник наук. робіт. – Донецьк: ТЕАН, 2004. – Вип. 22. – С. 34-37

 86. Райський Ю. С. Формування інформаційної культури особи – пріоритетне завдання сучасної освітньої діяльності/ Ю. С. Райський //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 2: Комп’ютерно-орієнтовні системи навчання: До 170-річного ювілею. – Київ: НПУ, 2004. – С. 19-42.

 87. Руденко Л. С. Стан і проблеми формування творчих здібностей учнів 5-9 класів/ Л. С. Руденко //Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики. – Київ: НПУ , 2004. – Вип. 2 (12). -С. 132-134

 88. Рябова В. О. Роль логічної упорядкованості у засвоєнні навчального матеріалу/ В. О. Рябова//Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики. – Київ: НПУ , 2004. – Вип. 2 (12). -С. 134-138

 89. Савчук О. Б. Математична творчість школярів як одна з умов особистісно-орієнтованого навчання/ О. Б. Савчук //Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукраїнська наук. -практич. конференція, присвячена 170-річниці НПУ ім. М. П. Драгоманова, 125-й річниці з дня народженняО. М. Астряба, 70-й річниці фіз. -мат. фак-ту: тези доповідей (6 жовтня 2004 р. ). – Київ: НПУ , 2004. – С. 155-157

 90. Сафіулін В. І. Інноваційний пошук нових технологій навчання/ В. І. Сафіулін //Інноваційні пошуки в сучасній освіті: посібник. – Київ: Логос , 2004. – С. 55-64

 91. Сікорський П. І. Комп’ютерні технології навчання: сутність та особливості впровадження/ П. І. Сікорський //Педагогіка і психологія. – 2004. – N4. – С. 29-35

 92. Соколова О. В. Методичні аспекти проблеми інтегративного художнього навчання школярів/ О. В. Соколова //Теорія і методика мистецької освіти: зб. наук. пр. – К. : НПУ, 2004. – Вип. 5. – С. 103-108

 93. Спірін О. М. Понятійний апарат кредитно-модульної системи навчання/О. М. Спірін //Вісник Житомирського педагогічного університету / М-во освіти і науки України, Житомирський державний педагогічний університет ім. І. Франка. - Житомир, 2004. -Вип. 15. -С. 83-87.

 94. Спусканюк Л. В. Стан розробки проблеми особистісно орієнтованого навчання в психологічній та методичній літературі/ Л. В. Спусканюк, С. Є. Яценко //Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукраїнська наук. -практич. конференція, присвячена 170-річниці НПУ ім. М. П. Драгоманова, 125-й річниці з дня народження проф. О. М. Астряба, 70-й річниці фіз. -мат. фак-ту: Тези доп. (6 жовтня 2004 р. ). – К.: НПУ , 2004. – С. 169-171

 95. Струганець Л. Комп’ютерні технології в системі мовної освіти/ Л. Струганець //Наукові записки. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2004. - № 5’2004. – С. 110-116

 96. Сучасні шкільні технології / Упоряд. І. Рожнятовська, В. Зоц. – К.: Редакції загальнопед. газет, 2004. – Ч. 1. - 112 с. ; ч. 2. -128 с. – (Бібліотека „Шкільного світу”).

 97. Татаренко М. Закони ойкумени: розвиток творчої особистості молодших школярів шляхом театральної педагогіки/ М. Татаренко //Рідна школа. – 2004. – N10. – С. 44-46

 98. Тевлін Б. Організація роботи учнів з підручником: На прикладі предметів природничо-математичного циклу/ Б. Тевлін //Сільська школа України. – 2004. - №33. – С. 27-30

 99. Ткачук В. Комп’ютеризація шкільної освіти: переваги та сфери ризику/ В. Ткачук //Вища освіта України. – 2004. – N4. – С. 77-81

 100. Ткачук Г. О. Збагачення словникового запасу молодших школярів на уроках читання/ Г. О. Ткачук //Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. – Київ: НПУ, 2004. – Вип. 55: Педагогічні та історичні науки. – С. 146-151

 101. Тымко Ю. Г. Конструирование деятельности учителя как организатора исследовательской деятельности учащихся/ Ю. Г. Тымко //Дидактика математики: Проблеми і дослідження: між нар. зб. наук. робіт. – Донецьк: ТЕАН, 2004. – Вип. 21. – С. 113-118

 102. Фасоля А. Особистісно-зорієнтоване навчання: целепокладння, рефлексія, оцінка. / А. Фасоля //Українська мова та література. – 2004. - №7. – С. 3-17.

 103. Фокіна В. Модульно-рейтингова система/ В. Фокіна //Освіта: технікуми, коледжі. - 2004. - N4. - С. 15-17

 104. Фрейман С. Д. Мотивация как определитель качества работы учеников: введение/ С. Д. Фрейман//Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2004. - № 3. – С. 18-29

 105. Фрейман С. Самостійність як важливий чинник організації педагогічного процесу/ С. Фрейман, М. Фрейман //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка .– Тернопіль, 2004. - № 5. – С. 6-10

 106. Фурман А. В. Теорія і практика розвивального підручника/ А. В. Фурман . – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 288 с.

 107. Хаустова О. В. Педагогічна майстерність класного керівника у вихованні особистісної творчості старших підлітків/ О. В. Хаустова //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім..М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики. – К. : НПУ, 2004. – Вип. 1(11). -С. 300-308

 108. Хмара Т. М. Методичне забезпечення особистісно-зорієнтованої системи навчання / Т. М. Хмара //Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукраїнська наук. -практич. конференція, присвячена 170-річниці НПУ ім. М. П. Драгоманова, 125-й річниці з дня народження проф. О. М. Астряба, 70-й річниці фіз. -мат. фак-ту: тези доповідей (6 жовтня 2004 р. ). – К. : НПУ, 2004. – С. 187-189

 109. Чернов Б. О. Теоретико-методологічні основи краєзнавчого принципу навчання як принципу дидактики/ Б. О. Чернов //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність. – К. : НПУ , 2004. -Вип. 12. – С. 162-173

 110. Шеремета П. Дещо про методи навчання/ П. Шеремета //Рідна школа.-2004.-N6.-С. 25-27

 111. Шерман М. Особливості сприйняття кольорової гами монітора комп’ютера у програмному педагогічному забезпеченні/ М. Шерман //Наукові записки. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2004. - № 5. – С. 190-196

 112. Шторлін В. Інтерактивні методи в діалозі культур. / В. Шторлін //Українська мова та література. – 2004. - №5. – С. 39-43. -Примеч. : (Українські ваганти й мандрівні спудеї Заходу: Умови життя і національне забарвлення творчості європейських та українських мандрівних поетів).

 113. Шустакова Т.Б. Формування пізнавальної самостійності учня як провідна задача вчителя профільної школи/ Т.Б.Шустакова //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. –К.,2004.-Вип.2(12).-С.147-150.

 114. Юрик В. М. Природничі дисципліни в процесі переходу на особистісно-орієнтований рівень/ В. М. Юрик //Інноваційні пошуки в сучасній освіті: посібник. – Київ: Логос , 2004. – С. 120-122

 115. Ягупець Ю. Дидактичні можливості засобів наочності (теоретико-методологічний аналіз)/ Ю. Ягупець //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2004. - № 6’2004. -С. 9-12

 116. Якимчук І. Комп’ютерні технології в навчальному процесі/ І. Якимчук //Освіта: технікуми, коледжі. – 2004. – N3. – С. 35-37.

 117. Январские педагогические чтения: Современные образовательные технологии/ М-во образования и науки автономной республики Крым, Крымский гос. Инж. -пед. ун-т; Гл. ред. Н. В. Кропотова. – Сімферополь, 2004. – 148 с.

 118. Ярошенко О. Г. Дидактичні та методичні засади групової навчальної діяльності школярів/ О. Г. Ярошенко //Інноваційні пошуки в сучасній освіті: посібник. – К. : Логос , 2004.-С. 81-86

 119. Яшук С. Сутності технологічної освіти/ С. Яшук //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка: научное издание. – Тернопіль, 2004. - № 3. – С. 152-155.

Див. 979, 1079, 1119, 1497, 2660, 2663,3113,3784, 3964.
^ Контроль успішності навчання. Тестування

 1. Бабенко З. Державній підсумковій атестації – сумлінну підготовку/ З. Бабенко, А. Титаренко //Завуч. – 2004. - №25. – С. 6-9

 2. Балашова С. Формування дослідницьких здібностей у процесі контролю знань та умінь молодших школярів / С. Балашова, Л. Беспалько //Початкова школа. – 2004. – N5. – С. 8-10.

 3. Богачков Ю. М. Метод обгрунтування використання результатів оцінювання навчальних досягнень/ Ю.М.Богачков //Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: зб. наук. пр. – К.: Атіка, 2004. – С. 194-199

 4. Вишневський О. У затінку шкільної оцінки/ О. Вишневський //Освіта. -2004. -№39(1-8 вересня)- С. 10-11

 5. Граненко Н. Поточне або тематичне оцінювання: що підказує європейський досвід?/ Н. Граненко //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – N6. – С. 22-25

 6. Гранкіна Т. О. Інформаційні технології як засіб контролю знань/ Т.О.Гранкіна, В.В. Кармазіна //Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукр.наук.-прак.конф., присвячена 170-річниці НПУ ім. М. П. Драгоманова, 125-й річниці з дня народженняО. М. Астряба, 70-й річниці фіз. -мат. фак-ту: тези доповідей (6 жовтня 2004 р. ). – К.: НПУ, 2004.-С. 42-44

 7. Гриневич Л. Зовнішнє оцінювання як засіб підвищення якості освіти в Україні в умовах децентралізації управління освітою/ Л. Гриневич //Шлях освіти. – 2004. – N4. – С. 24-28

 8. Зиняков Г. А. И еще раз об объективной оценке учебных дострижений учащихся/ Г..А. Зиняков //Управління школою. – 2004. – N36(84). – С. 20-21

 9. Іванюк І. Міжнародна програма PISA як інструмент зовнішнього оцінювання учнів/ І. Іванюк //Шлях освіти. – 2004. – N3. – С. 16-21

 10. Камінський Ю. І. Класифікація факторів успішності педагогічного процесу/ Ю. І. Камінський //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Київ: НПУ , 2004. – Вип. 1. – С. 31-36

 11. Копняк Н. Б. Ще раз до питання вибору системи оцінювання рівня навчальних досягнень учнів в Україні та за її межами/ Н. Б. Копняк //Наукові записки. – Київ: НПУ , 2004. – Вип. 56: Педагогічні та історичні науки. – С. 83-89

 12. Мішечкіна М. Є. Педагогічна оцінка як умова формування у дітей впевненості у собі /М. Є. Мішечкіна //Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. -Бердянськ, 2004. - №3. -С. 175-183.

 13. Москалюк Л. В. Полі функціональність контролю як наукова проблема/ Л. В. Москалюк //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики. – К.:НПУ, 2004.-Вип. 1(11) . – С. 36-43

 14. Наливайко А. П. Про методи врахування результатів поточної успішності в підсумковій оцінці знань (вітчизняний та зарубіжний досвід)/ А.П.Наливайко //Нові технології навчання: наук.-метод. зб. – К., 2004. – Вип. 38. – С. 15-20

 15. Оцінювання якості роботи закладу освіти/ Упоряд. Н. Мурашко. – Київ, 2004. – 128 с. (Бібліотека „Шкільного світу”). – (Директор школи. Бібліотека). – (Сільська школа України. Бібліотека).

 16. Перевірні роботи за I семестр: 2-й клас //Початкова освіта. – 2004. - №44. – С. 1-4 (вкладка)

 17. Предик А. Формування готовності вчителя початкових класів до застосування різноманітних форм контролю навчальної діяльності учнів /А. Предик //Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. -Чернівці:Рута, 2004. -Вип. 211. - С. 129-135.

 18. Про апробацію „Інструкції про організацію і проведення контролю в умовах семестрової системи оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів: наказ МОН України №540 від 25. 06. 2004 р. //Директор школи, ліцею, гімназії. - 2004.-N4.-С. 102-104.

 19. Самойленко Н. І. Використання комп”ютерних тестів для перевірки знань учнів /Н. І. Самойленко //Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету /МОН України. -Ізмаїл, 2004. -Вип. 16. Спецвипуск. -С. 185-189.

 20. Семеріков С. О. Побудова найпростішої системи тестового контрою знань на основі Web-технологій/ С. О. Семеріков, І. О. Теплицький //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 2: Комп’ютерно-орієнтовні системи навчання: До 170-річного ювілею. – Київ: НПУ, 2004. – С. 106-116.

 21. Фадєєв М. Не хвилюйтесь – у вас екзамен/ М. Фадєєв, О. Голушко //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2004. – N9/10. – С. 64-77

 22. Чашечнікова О. С. Тести: можливості подолання протиріччя між вимогою об’єктивності оцінки знань учнів та необхідністю врахування їх індивідуальних особливостей/ О. С. Чашечнікова //Дидактика математики: Проблеми і дослідження: міжнародний збірник наукових робіт. – Донецьк: ТЕАН, 2004. – Вип. 21. – С. 99-105.

Див. 342,644, 1059, 1071,,1125, 1539,1844, 2005,4154,5559.

5885905606606455.html
5886017600182524.html
5886082336413749.html
5886210011448839.html
5886370186603189.html